Economics Network Art & Culture Network Law Network Return to main page

 

Hayknet logo

Armenian Culture & Art, Law, Economics Educational Network ArcaLe®    Law News     Search


All news | Culture & Art | Law | Economics

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

22.12.2011
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуски 4(61) 2011, 5(62) 2011)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (NN 4(61) 2011, 5(62) 2011)
[in Armenian, pdf]

21.12.2011

Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии: сборник избранных публикаций и выступлений на международных форумах, посвященных данной проблематике. Арутюнян Г.Г. – Киев: Логос, 2011, 308 с.
Սահմանադրականություն. դասեր, մարտահրավերներ, երաշխիքներ, տվյալ խնդրաշարին նվիրված միջազգային համաժողովներում հրապարակումների եւ ելույթների ընտրանի: Հարությունյան Գ.Գ. – Կիեւ, Լոգոս, 2011, 308 էջ:
Constitutionalism: lessons, challenges, guarantees, collection of the selected publications and presentations at the international forums dedicated to the given problems. Harutyunyan G. – Kiev, Logos, 2011 – p. 308.
[1.2 mb, pdf]

21.10.2011

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. Г.Г. АРУТЮНЯН – Председатель Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии, Председатель КС РА, д.ю.н., профессор. Текст выступления на международной конференции, посвященной двадцатилетию начала работы Конституционного Суда Российской Федерации (Санкт-Петербург, 28 октября 2011г.)
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՊ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
: Գ. Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ – Նոր ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների խորհրդաժողովի նախագահ, ՀՀ ՍԴ նախագահ, ի. գ. դ., պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական դատարանի քսանամյակին նվիրված միջազգային կոնֆերանսում ելույթի տեքստը (Սանկտ – Պետերբուրգ, 28 հոկտեմբերի 2011 թ.)
ACTUAL PROBLEMS OF SYSTEMACY AND CONTINUITY OF THE CONSTITUTIONAL CONTROL. HARUTYUNYAN G. G. – The Chairman of the Conference of the Constitutional Control Organs of the Countries of New Democracy, the President of the RA CC, Doctor of Law Sciences, Professor. Text of the speech of Harutyunyan G. G., the President of the RA CC, at the International Conference dedicated to the 20th anniversary of the Constitutional Court of the Russian Federation (St. Petersburg, October 28, 2011)
[1.9 mb, ppt]

17.10.2011

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐ: Գ.Գ. Հարությունյան, ՀՀ ՍԴ նախագահ, Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի անդամ (զեկույց Երեւանյան 16-րդ միջազգային խորհրդաժողովում, Երեւան, 6 հոկտեմբերի 2011թ.)
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА. Арутюнян Г. Г., Председатель КС РА, член Венецианской комиссии Совета Европы (доклад на 16-ой Ереванской международной конференции, Ереван, 6 октября 2011г.)
LEGAL POSITIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AS A SOURCE OF CASE-LAW. G. Harutyunyan, President of the Constitutional Court of the Republic of Armenia, Member of the Venice Commission (report at the 16th Yerevan International Conference, Yerevan, October 6, 2011)
[pdf, 0.16 mb]

12.10.2011

Մատչելի՞ է, արդյոք, «ԴատաԼեքս» տեղեկատվական կայքը (Առավոտ օրաթերթ, 07.10.2011).

10.10.2011

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИОННАЯ ЖАЛОБА: ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ. Г.Г. Арутюнян – Председатель КС РА, д. юр. наук, профессор, член Венецианской комиссии Совета Европы (выступление на Международной конференции, посвященной пятнадцатилетию Конституционного Суда Украины, Киев, 16.09.2011г.)
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔ. ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ: Գ. Գ. Հարությունյան – ՀՀ ՍԴ Նախագահ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողվի անդամ (ելույթ միջազգային կոնֆերանսում` նվիրված Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի 15-ամյակին, Կիեւ, 16.09.2011)
INDIVIDUAL CONSTITUTIONAL COMPLAINT: EUROPEAN TENDENCIES OF SYSTEMIC DEVELOPMENT. G.G. Harutyunyan – The President of the RA CC, Doctor of Law Sciences, Professor, Member of the Venice Commission of the Council of Europe (speech at the International Conference dedicated to the 15th Anniversary of the Constitutional Court of Ukraine, Kiev, 16.09.2011)
[pdf, 0.14 mb]

04.10.2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 15-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ
(հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն)
ПРОГРАММА XVI ЕРЕВАНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 15-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
(на армянском, английском, французском, русском)
PROGRAMME OF THE XVI YEREVAN INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE 15TH ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
(in Armenian, English, French, Russian)

27.09.2011

Գ. Հարությունյանի ելույթի տեքստը ՀՀ անկախության 20-ամյակի առիթով, Ղափան, 21 սեպտեմբերի 2011թ.:
Текст выступления Г. Арутюняна, посвященного 20-летию независимости РА, Капан, 21 сентября 2011г.
Text of the speech of G. Harutyunyan dedicated to the 20th anniversary of Independence of the RA, Kapan, September 21, 2011.
[pdf, 0.1 mb]

23.09.2011

ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ՍՓՅՈՒՌՔ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ: Գ. Հարությունյան – Ելույթ Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների համահայկական համաժողովում (Երեւան, 19 սեպտեմբերի, 2011թ.)
СОВРЕМЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА АРМЕНИЯ – ДИАСПОРА. Г. Арутюнян - Выступление на Всеармянской конференции руководителей и представителей организаций Диаспоры (Ереван, 19 сентября 2011г.)
CIMTEMPRORARY IMPERATIVES OF THE SYSTEM DEVELOPMENT OF ARMENIA - DIASPORA PARTNERSHIP. G. Harutyunyan - Presentation at the Pan-Armenian Forum for Representatives of Diaspora Armenian Organizations and Heads of Communities (September 19, 2011, Yerevan)
[pdf, 0.14 mb]

16.09.2011
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуск 3(60) 2011)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (N 3(60) 2011)
[in Armenian, pdf]

13.06.2011
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуск 2(59) 2011)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (N 2(59) 2011)
[in Armenian, pdf]

08.06.2011

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕМНОМУ РАЗВИТИЮ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ. (текст выступления Председателя КС РА, д. юр. наук, профессора Г.Г. Арутюняна на международной конференции, посвященной пятнадцатилетию Конституционного Суда Грузии, Батуми, 25.06.2011г., ppt)

CONTEMPRORARY CHALLENGES TO THE SYSTEM DEVELOPMENT OF THE CONSTITUTIONAL REVIEW. (President of the RA CC, Doctor of Law Sciences, professor G.G. Harutyunyan's text of the speech at the International Conference dedicated to the 15th anniversary of the Constitutional Court of Georgia, Batumi, 25.06.2011, in Russian, ppt)

06.06.2011
logo
"Конституционное правосудие". Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии (выпуск 21(52) 2011)
"Constitutional Justice". Bulletin of the Conference of Constitutional Control Organs of the States of New Democracy (N 2(52) 2011)
[in Russian and English]
31.05.2011

ԽԱՐԴԱԽՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ (թե ինչպես է նոտարների եւ դատավորների համար կաշառակերության «անծայրածիր խոպան» ստեղծվել՝ կտակի մասին «առոչինչ» փաստաթուղթ տալով եւ մեկնաբանելով) (Առավոտ օրաթերթ, 28.05.2011).

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА (как для нотариусов и судей была создана "неограниченная возможность получения взяток" с помощью выдачи ничтожного документа о завещании и его толковании) (Aravot, газета, 28.05.2011).

Другие материалы по теме: Коррупция: обзор, анализ, перспективы

27.04.2011 ՀՐԱՏԱՊ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵԼԻՆԵՐԸ՝ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ: ՀՀ ՍԴ նախագահ, պրոֆեսոր Գ. Հարությունյանի հոդվածը:

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СЛАГАЕМЫЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.
Статья Председателя КС РА, профессора Г. Арутюняна (на армянском).

ACTUAL PROBLEM
TERM OF CONSTITUTIONALISM: RULE OF LAW, SUSTAINABLE DEVELOPMENT
. The Article of the President of the RA Constitutional Court, Professor G. Harutyunyan (in Armenian).
12.04.2011

"Системный мониторинг конституционализма и перспективы развития конституционного контроля". Электронная версия статьи Председателя КС РА, профессора Г. Арутюняна, посвященной глобальным вызовам развития конституционализма.
«Սահմանադրականության համակարգային մոնիտորինգը եւ սահմանադրական վերահսկողության զարգացման հեռանկարները»: ՀՀ ՍԴ նախագահ, պրոֆեսոր Գ. Հարությունյանի սահմանադրականության զարգացման գլոբալ մարտահրավերներին նվիրված հոդվածի էլեկտրոնային տարբերակը: (ռուսերեն)
“Systemic Monitoring of the Constitutionalism and Perspectives of Development of the Constitutional Control”. Electronic Version of the Article of the President of the RA Constitutional Court, Professor G. Harutyunyan dedicated to the Global Challenges of Development of Constitutionalism. (in Russian)

31.03.2011 Almanac 2010. Constitutional Justice in the New Millennium.
Альманах 2010. Конституционное правосудие в новом тысячелетии.
[in Russian, English and French, pdf, 5Mb]
22.02.2011

The Constitutional Court of the Republic of Armenia
Конституционный Суд Республики Армения
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան

(in English, pdf, 40 mb)

18.02.2011
logo

ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի նորմերի սահմանադրականության վերաբերյալ (1996-2010թթ.): Երեւան, «Նժար», 2011, 996 էջ:
Постановления Конституционного Суда РА о конституционности норм, законов и иных правовых актов (1996-2010гг.). Ереван, "Нжар", 2011, 996 стр.
The Decisions of the RA Constitutional Court on the Constitutionality of Laws and Other Legal Acts, Norms (1996-2010). Yerevan, "Njar", 2011, 996 p.
(pdf, 4.5 mb)

16.02.2011
logo
"Конституционное правосудие". Вестник Конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии (выпуски 4(50) 2010, 1(51) 2011)
"Constitutional Justice". Bulletin of the Conference of Constitutional Control Organs of the States of New Democracy (NN 4(50) 2010, 1(51) 2011)
[in Russian and English]
11.02.2011
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуски 4(57) 2010, 1(58) 2011)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (NN 4(57) 2010, 1(58) 2011)
[in Armenian, pdf]

14.01.2011

Разделение властей и обеспечение независимости конституционных судов в условиях общественной трансформации. Доклад Председателя КС РА, члена бюро Всемирного конгресса, профессора Г. Арутюняна на Втором всемирном конгрессе конституционных судов. (Рио-де-Жанейро, 16-18 января 2011г.)

Separation of Powers and Independence of Constitutional Courts in Conditions of Societal Transformation. Communication of the Chairman of the Constitutional Court of the Republic of Armenia, Bureau Member of the World Conference, Professor Mr. G. Harutyunyan at the 2nd Congress of the World Conference on Constitutional Justice. (Rio de Janeiro, January 16-18, 2011)


http://www.iatp.am

yandex


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004