Economics Network Art & Culture Network Law Network Return to main page

HayknetOld version

logo

Armenian Culture & Art, Law, Economics Educational Network ArcaLe®    Law News     Search

All news | Culture & Art | Law | Economics

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

11.07.2017
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуск 2(86) 2017)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (N 2(86) 2017)
[in Armenian, pdf]

10.07.2017
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуск 1(85) 2017)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (N 1(85) 2017)
[in Armenian, pdf]

06.07.2017
logo

"Конституционное правосудие". Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии (Выпуск 1(75) 2017)
(на русском, английском языках)
"Constitutional Justice". Bulletin of the Conference of Constitutional Control Organs of the States of New Democracy (N 1(75) 2017)
[in Russian and English]

04.07.2017

Ко Дню Конституции РА

Инновационный инструмент ранней диагностики виртуального конституционного контроля и мониторинга (системотехника конституционализма). Ваганян Г., Ваганян О., Казарян М. [pdf, 1 Mb]

22.06.2017

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ: Գ.Գ. Հարությունյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ռ.Ա. Գևորգյան, «Զանգակ», Երևան, 2017:
CONSTITUTIONALISM: ISSUES OF DIAGNOSTICS, MONITORING AND ADMINISTRATION.G.G. Harutyunyan, H.L. Sargsyan, R.A. Gevorgyan, "Zangak", Yerevan, 2017.
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ.Г.Г. Арутюнян, Г.Л. Саргсян, Р.А. Геворгян, "Зангак", Ереван, 2017.
[pdf, 120 mb]

28.04.2017

В Армении издана книга "Конституционный менеджмент (методология, принципы, технологии)" (автор Ваганян Г.А., доктор экономических и кандидат технических наук, профессор; Ер. 2017. - 156 с.). В монографии впервые представлена концепция конституционного менеджмента, нового междисциплинарного направления, охватывающего теорию и практику государственного управления (публичного менеджмента) и конституционализма. Представлены возможности применения технологий конституционного менеджмента в практике формирования конституционной культуры, научно обоснованной организации конституционного мониторинга.
Содержание и введение

24.02.2017
logo

ԵՐԿՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 
Գ. Հարությունյան - իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
[pdf, 0.2 mb]

10.02.2017
logo

Almanac 2016. Constitutional Justice in the New Millennium.
Альманах 2016. Конституционное правосудие в новом тысячелетии.
[in Russian, English and French, pdf, 4Mb]

06.02.2017

“Constitutional Culture” International Analytical Center's website (beta version)

03.02.2017

G. Harutyunyan. Constitutional Culture: The Lessons of History and the Challenges of Time.Revised English Edition. Yerevan, Njar, 2017, 564 p. 
Գ. Հարությունյան – Սահմանադրական մշակույթ. պատմության դասերը եւ ժամանակի մարտահրավերները: Երեւան, «Նժար», 2017թ., 564 էջ։
Арутюнян Г.Г. Конституционная культура: уроки истории и вызовы времени. Ереван, “Нжар”, 2017, 564 стр. 

24.01.2017
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуски 4(82) 2016, 5-6(83-84) 2016)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (NN 4(82) 2016, 5-6(83-84) 2016)
[in Armenian, pdf]

26.10.2016
logo

"Конституционное правосудие". Вестник Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии (Выпуски 3(73) 2016, 4(74) 2016)
(на русском, английском языках)
"Constitutional Justice". Bulletin of the Conference of Constitutional Control Organs of the States of New Democracy (NN 3(73) 2016, 4(74) 2016)
[in Russian and English]

http://www.iatp.am


2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004