Economics Network Art & Culture Network Law Network Return to main page

HayknetOld version

logo

Armenian Culture & Art, Law, Economics Educational Network ArcaLe®    Law News     Search

All news | Culture & Art | Law | Economics

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

15.01.2018
logo

ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԱՐԺԵԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ: Գ. Հարությունյան - իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Г. Арутюнян, доктор юридических наук, профессор
THE EPISTEMOLOGICAL AND AXIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CONSTITUTIONAL IDENTITY OF A HUMAN BEING. G. Harutyunyan, Doctor of Law, Professor 
[pdf, 0.3mb]

20.12.2017
logo

Вестник Конституционного Суда Республики Армения (выпуски 3(87) 2017, 4(88) 2017)
The Bulletin of the Constitutional Court of the Republic of Armenia (NN 3(87) 2017, 4(88) 2017)
[in Armenian, pdf]

http://www.iatp.am


2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004