²ÜäîàôÔ Â¼ºÜÆÜ
(²õ³· »ñÏáõß³µÃÇ)
Êð²î                                                                                                         Üϳñ
´»Ã³ÝdzÛáõÙ ·Çß»ñ»Éáõó Û»ïáÛ ÚÇëáõë í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ñ ºñáõë³Õ¿Ù: ֳݳå³ñÑÇÝ ù³Õó ½·³ó »õ Ùûï»ó³õ ÙÇ ë³Õ³ñóËÇï ý»Ýáõ: ¿å¿ï åïáõÕ ï³Éáõ ųٳݳÏÝ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Í³éÇ íñ³Û åïáõÕ ãϳñ: ÚÇëáõë ³ë³ó ý»ÝáõÝ. §²ÛÉ»õõ ù»½³ÝÇó áã áù ÃáÕ åïáõÕ ãáõïÇ Û³íÇﻳݦ: Ú³çáñ¹ ûñÁ, »ñµ ÝáñÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ׳ݳå³ñÑáí, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ýϳï»óÇÝ, áñ ý»ÝÇÝ ãáñ³ó»É ¿: 
___________________________________ 
²õ³· »ñÏáõß³µÃÇ, »ñ»ùß³µÃÇ »õ ãáñ»ùß³µÃÇ å³ï³ñ³· ãÇ Ù³ïáõóõáõÙ: ºñ»ÏáÛ»³Ý ϳñ¹³óõáõÙ ¿ ÌÝݹáó ·Çñù. »ñÏáõß³µÃǪ ²¹³ÙÇ ³ñï³ùëÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »ñ»ùß³µÃǪ æñѻջÕÇ, ãáñ»ùß³µÃǪ êá¹áÙÇ »õ ¶áÙáñÇ  ÏáñͳÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

Êð²î
 
Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ñ¹ »ñµ»õ¿ å¿ïù ¿ å³ï³ëË³Ý ï³Û Çñ ³ñ³Í ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇ ûñ ²ëïáõ³Í Ùûï»Ý³Éáõ ¿ Ù»½, áñå¿ë½Ç ï»ëÝÇ, ÿ µ³ñÇ åïáõÕÝ»ñ ϳ±Ý Ù»½³ÝáõÙ, ñ» ³ÝåïáõÕ Ã½»Ýáõ å¿ë ÙdzÛÝ ³ñï³ùÇÝÇó »Ýù ½³ñ¹³ñáõÍ, ÇëÏ Ý»ñëÇó ¹³ï³ñÏ »Ýù »õ ³ÝåïáõÕ: ºõ áñå¿ë½Ç ã³ñųݳݳÝù îÇñáç µ³ñÏáõû³ÝÁ, å»ïù ¿ ³ß˳ï»Ýù ųٳݳÏÇÝ åïáõÕ ï³É, ³ÛëÇÝùݪ µ³ñÇ ·áñÍ»ñ ·áñÍ»É, »Ã¿ Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹Ý»ñ, å»ïù ¿ ËݳٻÝù, »Ã¿ Ï³Ý ³Ýû·Ý³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, å¿ïù ¿ û·Ýáõû³Ý ѳëÝ»Ýù, »Ã¿ Ï³Ý Ï³ñûﻳÉÝ»ñ »õ ³Õù³ïÝ»ñ, å¿ïù ¿ ·Ã³ëÇñï »õ áÕáñÙ³Í ÉÇÝ»Ýù Ýñ³Ýó ѳݹ¿å, »Ã» Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³Ù íï³Ý·Ý»ñÇ Ù»ç ¿ Ù»ÏÝ ÁÝÏÝ»É Ï³Ù å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ Ù³ñïÝãáõÙ ¿ ÃßݳÙáõ ¹¿Ù, ³ÕûûÝù Ýñ³ ѳٳñ... Þï³å»Ýù, ³Ù¿Ý ñáå¿ Ã³ÝÏ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ù»½ ïñáõ»É ¿ µ³ñÇù ·áñÍ»Éáõ ѳٳñ: