ՄԱՐԻԵՏԱ  ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԷԹԻԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՁԵՌՆԱՐԿ

Հրատ. խմբագիր՝ Լ. Գ. Մանուկյան
Տեխ. խմբագիր՝ Վ. Զ. Բդոյան
Կազմի ձևավորումը՝ Գ. Վ. Մարիկյանի
Համ. ձևավորումը՝ Ա. Աղուզումցյանի

Հրատարակության է երաշխավորել ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի խորհուրդը

Գրախոսներ՝ աշխ. գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Կ. Դանիելյան
ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդ., կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ. Հովհաննիսյան
բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ Մ. Նադիրյան
հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ Է. Զաքարյան

Կարապետյան Մ. Բնությունը և էթիկան,  ուսումնական ձեռնարկ։- Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2010, 176 էջ + 8 էջ ներդիր։

Երկրագունդը կենդանի օրգանիզմ է իր ֆիզիոլոգիական դրսևորումներով։ Նրան պետք է վերաբերվել մեծագույն հարգանքով, հոգատարությամբ և երկյուղածությամբ։ Եվ եթե ուզում ենք խուսափել Երկրագնդի էկոլոգիական գլոբալ աղետներից, վերականգնել մեր նկատմամբ Բնության երբեմնի բարյացակամ վերաբերմունքը, նախ պետք է փոխենք մեր վերաբերմունքը նրա նկատմամբ՝ հասկանալով, որ  շրջակա միջավայրը՝ Երկրագունդը և Տիեզերքը ամբողջությամբ, ֆունկցիոնալ միասնական համակարգ է, իսկ մարդկությունն այդ համակարգի մի օղակն է միայն, որի գործունեությունից էլ է կախված այդ համակարգի բնականոն գոյությունը։
Նախատեսված է ավագ դպրոցի աշակերտների, ուսանողների, էկոլոգիայով զբաղվող մասնագետների, ուսուցիչների, ինչպես նաև բոլոր տարիքի և մասնագիտությունների մարդկանց համար, ովքեր մտահոգված են շրջակա միջավայրի, Երկրի, մարդկության ապագայի, Հայրենիքի կայուն և ներդաշնակ զարգացման խնդիրներով։ Ընդգծվում է Երկրագնդի, Բնության նկատմամբ էթիկական նորմերի կիրառման անհրաժեշտությունը, որը հիմնավորված է այն գաղափարով, որ Երկրագունդը կենդանի օրգանիզմ է, որ մեզ շրջապատող աշխարհում ամեն ինչ փոխկապակցված է և փոխպայմանավորված։


ISBN 978-5-8084-1203-3
© ԵՊՀ հրատարակչություն, Մ. Կարապետյան, 2010թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


© Ուսումնական ձեռնարկի վեբ տարբերակը՝ Մ. Ղազարյանի, զարդանախշը՝ Վ. Վահանյանի, 12.2010թ.