г۳ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áñáϳíáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáí
γ۳ó³Í ¹áÏïáñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ
(01.10.93 -  31.12.99)
²ÕÛáõë³Ï 1                                                                                                                    Ýϳñ 1
 
¶ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÁ
¸áÏïáñ
01. ýǽÇϳٳûٳïÇϳϳÝ
45
02.ùÇÙdzϳÝ
15
03.Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý
34
04.»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
2.
05.ï»ËÝÇϳϳÝ
40
06.·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
9
07.å³ïٳϳÝ
25
08.ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
8
09.÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý
2
10.µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
23
11.³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý
1
12.Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
1
13.Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
6
14.µÅßϳϳÝ
35
16.³Ý³ëݳµáõųϳÝ
3
17.³ñí»ëï³·Çï³Ï³Ý
2
18.׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý
2
19.Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
-
23.ù³Õ³ù³Ï³Ý
-
Àݹ³Ù»ÝÁ
253
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г۳ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áñáϳíáñÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáí
γ۳ó³Í ¹áÏïáñ³Ï³Ý  å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ*
(01.10.93 -  31.12.99)
            Üϳñ 1                                                                                                               ²ÕÛáõë³Ï 1
 
_____________
* 01-ýǽÇϳٳûٳïÇϳϳÝ, 02-ùÇÙdzϳÝ, 03-Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý, 04-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, 05-ï»ËÝÇϳϳÝ, 06-·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, 07-å³ïٳϳÝ, 08-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, 09-÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, 10-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý, 11-³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, 12-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, 13-Ù³Ýϳí³ñųϳÝ, 14-µÅßϳϳÝ, 16-³Ý³ëݳµáõųϳÝ, 17-³ñí»ëï³·Çï³Ï³Ý, 18-׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý, 19-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, 23-ù³Õ³ù³Ï³Ý