γ۳ó³Í å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ
(01.10.93 -  01.10.97)
/ Ýϳñ 1 /

²ÕÛáõë³Ï 1
 

¶ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÁ ¸áÏïáñ »ÏݳÍáõ Àݹ³Ù»ÝÁ µÝ³·³í³éáõÙ
01. ýǽÇϳٳûٳïÇϳϳÝ
31
74
105
02.ùÇÙdzϳÝ
10
18
28
03.Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý
26
68
94
04.»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
1
4
5
05.ï»ËÝÇϳϳÝ
32
50
82
06.·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
8
14
22
07.å³ïٳϳÝ
16
47
63
08.ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
3
44
47
09.÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý
2
12
14
10.µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý
24
40
64
11.³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý
1
6
7
12.Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
0
6
6
13.Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
6
34
40
14.µÅßϳϳÝ
27
92
119
16.³Ý³ëݳµáõųϳÝ
2
4
6
17.³ñí»ëï³·Çï³Ï³Ý
2
2
4
18.׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý
1
7
8
19.Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
1
9
10
23.ù³Õ³ù³Ï³Ý
0
1
1
 
01.10.93 -  01.10.97Ã. ϳ۳ó³Í å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÝ Áëï ·ÇïáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñÇ*
/ ²ÕÛáõë³Ï /
Üϳñ 1.
______________________
* 01-ýǽÇϳٳûٳïÇϳϳÝ, 02-ùÇÙdzϳÝ, 03-Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý, 04-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, 05-ï»ËÝÇϳϳÝ, 06-·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, 07-å³ïٳϳÝ, 08-ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý, 09-÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý, 10-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý, 11-³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, 12-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, 13-Ù³Ýϳí³ñųϳÝ, 14-µÅßϳϳÝ, 16-³Ý³ëݳµáõųϳÝ, 17-³ñí»ëï³·Çï³Ï³Ý, 18-׳ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý, 19-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, 23-ù³Õ³ù³Ï³Ý