¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

 

1.      §Ø»Ý»çÙ»Ýæ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ. åñáý. Úáõ. Ø. êáõí³ñÛ³ÝÇ ÁݹѳÝáõñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ, ºñ»í³ÝîÝï»ë³·»ï¦ 1999 Ã.

 1. êáõí³ñÛ³Ý Úáõ. Ø. §è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÙ, Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹Ç ÑÇÙݳѳñó»ñÁ¦ ºñ»í³Ý, §îÝï»ë³·»ï¦, 1996Ã.
 2. §Ò»éݳñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ï ϳé³í³ñáõÙ¦ ·áñͳñ³ñ ˳ÕÇ Ù»Ãá¹Çϳ, ï. ¹. åñáý»ëáñ Úáõ. Ø. êáõí³ñÛ³ÝÇ ÁݹѳÝáõñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ, ºñ»í³Ý, §îÝï»ë³·»ï¦ 2001 Ã.
 3. А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ''Стратегический менеджмент'' Москва ''Юнити'', 1998г.      
 4. В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова ''Стратегический менеджмент''  Москва, ИНФРА-М, 1999 г.
 5. О. С. Виханский ''Стратегическое управление'', Москва, ''Гардарика'', 1998 г.
 6. В. А. Винокуров ''Организация стратегического управления на предприятии'', Москва, ''Юнити'', 1996 г.
 7. И. Ансофф ''Новая корпоративная стратегия'', Санкт-Петербург, ''Питер'', 1999 г.
 8. ''Стратегическое управление'' под ред. Э. А. Уткина, Москва, ''ЭКОМОС'' 1998 г.
 9. Д. Д. Алексеева ''Планирование деятельности фирмы'', Москва, ''Финансы и статистика'', 1998 г.
 10. Н. Н. Тренев, ''Стратегическое управление'', Москва, ''Приор'', 2001 г.
 11. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. ''Основы менеджмента'', Москва, ''Дело'' 1992 г.
 12. “Ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè óïðàæëåíèÿ” 2001ã. N9
 13. гñϳÛÇÝ ûñ»Ý¹ë·Çñù, ºñ¨³Ý, §îÇ·ñ³Ý ػͦ 2001 Ã.
 14. §ê³Ñٳݳ÷³Ï å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, ºñ¨³Ý, §îÇ·ñ³Ý ػͦ 2001 Ã.
 15. г۳ëï³ÝÇ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2002¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 2002Ã.
 16. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ 2002Ã. ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 2002Ã.
 17. §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ 2002, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý 2002¦